If you need some writing, but you seem to struggle to find the right word, I’ll help you. Ako je potrebno da vam se nešto napiše, ali možda imate poteškoća da pronađete pravu reč, pomoći ću vam. 
     
Hello,
I’m Maria Milojković, 
a Serbian translator
and
freelance content writer

 with a master’s degree in English literature 
(postmodernism).
 
Zdravo, 
Ja sam Maria Milojković,
prevodilac za engleski
i
pisac onlajn sadržaja

sa masterom iz engleske književosti
(postmoderna).
This is what I can do for you:                                                          Za vas mogu da uradim sledeće:

    TRANSLATION:                                                                   PREVOD:        - English-Serbian translation and localization 
- Serbian-English translation (British and American English) 
I have 14 years of experience in translation (finance, law, foreign trade, technical) and ESL teaching.
- prevod sa engleskog na srpski i lokalizacija
- prevod sa srpskog na engleski (britanski i američki engleski)
Imam 14 godina iskustva u prevođenju (finansije, pravo, spoljna trgovina, tehnički prevod) i podučavanju engleskog jezika.

CONTENT WRITING:                                                    PISANJE ONLAJN SADRŽAJA:

- writing and formatting blog posts 
- articles
- native ads 
- visuals 
- posting on your website 
- sharing on your social networks 
My copy is engaging, easy to read, and SEO friendly.   
I blog on MEDIUM and also write humorous articles for parenting portals and women’s magazines.
- pisanje i formatiranje blog-postova
- članci
- "native" marketing
- vizuali
- postovanje na vašem sajtu
- deljenje postova na društvenim mrežama
Moj "copy" je zanimljiv, lak za čitanje i u skladu sa SEO-m
Takođe imam blog na MEDIUMu i pišem humorističke članke za portale o roditeljstvu i ženske časopise.


 

Send me a message, I will be glad to work with you.

Pošaljite mi poruku, rado ću sarađivati sa vama.